Fonds

Op 15 februari 1990 overleed de schrijver Frans Kellendonk. Op 19 november van datzelfde jaar werd, op initiatief van de nabestaanden en van Kellendonks uitgever Laurens van Krevelen van Uitgeverij J.M. Meulenhoff bv, in Amsterdam een stichting opgericht. Onder de naam Stichting Frans Kellendonk Fonds stelt die rechtspersoon zich conform haar statuten ten doel ‘het levend houden van de nagedachtenis aan de schrijver Frans Kellendonk’. Daartoe beheert de Stichting om te beginnen de literaire nalatenschap van de auteur en oefent zij diens auteursrechten uit, zoals die door nabestaanden van Kellendonk in de Stichting werden ingebracht.

Reeds in 1992 verscheen, naar aanwijzingen die nog door de auteur zelf waren opgesteld, een uitgave van het verzameld werk van Kellendonk onder de titel Het complete werk, die nadien vijfmaal werd herdrukt.

Op initiatief van de Stichting werd voor het eerst in 1993 onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Frans Kellendonk-prijs toegekend, waarmee elke drie jaar een schrijver wordt bekroond, bijvoorkeur niet meer dan veertig jaar oud, die niet alleen heel goed geschreven werk op zijn of haar naam heeft gebracht zijn, maar ook werk dat blijk geeft van intellectuele onafhankelijkheid en een oorspronkelijke visie op maatschappelijke problematiek.

De organisatie door de Radboud Universiteit Nijmegen van de sinds 1993 jaarlijks gegeven Frans Kellendonk-lezing staat los van de Stichting Frans Kellendonk Fonds, maar met de Nijmeegse organisatoren wordt wel nauw samengewerkt.

Het manuscript van Kellendonks roman Mystiek Lichaam werd in 2005 door de toenmalige Staatssecretaris van Cultuur Van der Laan van de Stichting verworven en bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Letterkundig Museum aan die instelling geschonken. Het bevindt zich thans met enkele aanverwante stukken in de collectie van het Museum te Den Haag.

In 2006 werd het literaire archief van Frans Kellendonk in beheer gegeven aan aan de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onderdeel van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Sinds 2015, het 25e sterfjaar van de schrijver,  is de uitgave van Kellendonks werken toevertrouwd aan uitgeverij Querido.

divider

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Frans Kellendonk Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de vermelding van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status is verbonden.

Officiële naam
Stichting Frans Kellendonk Fonds

Kamer van Koophandel-nummer: 41209978

IBAN: NL72 INGB 0001 8906 12

RSIN: 806488347

Contactgegevens
Stichting Frans Kellendonk Fonds
Haarlemmermeerstraat 36-III
1058 KA Amsterdam
E-mail secretariaat:  msxs@xs4all.nl

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel om de Nederlandse literaire cultuur te bevorderen. Zij doet dat met name door de belangstelling voor het literaire werk van Frans Kellendonk (1951-1990) levend te houden, die algemeen beschouwd wordt als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs.

Beleid/activiteiten

Download hier het jaarverslag 2021

Inzicht financiën

Download hier een verkorte versie van de jaarrekening 2021

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur van de stichting Frans Kellendonk Fonds bestaat uit de volgende leden:
Dr. Mr. M.W.B. (Maarten) Asscher (voorzitter) – mail@mwbasscher.nl
Drs. P.F. (Peter) Noordervliet (penningmeester) – peter.noordervliet@telfort.nl
Prof. Dr. J.L. (Jaap) Goedegebuure, H.M. (Rinie) Kellendonk, P.M. (Els) Rossen-Kellendonk, E.P. (Ed) Spanjaard en M. (Manon) Uphoff (leden)

Het secretariaat van het bestuur wordt gevoerd door M. (Marianne) Storm – msxs@xs4all.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Frans Kellendonk fonds ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding en zij ontvangen geen vacatiegeld.

Nadere informatie

Voor eventuele nadere informatie wende men zich tot het secretariaat van het bestuur.

%d bloggers liken dit: